Личните податоци на секој учесник во трејсер студијата се тајни и ќе бидат третирани со максимална дискреција. Крајните резултати од истражувањето ќе бидат објавени на начин на кој нема да може да се препознае ниту една индивидуа што учествувала во истото.