Податоците исклучиво ќе бидат користени од страна на Министерството за образование и наука, Европската тренинг фондација и останатите партнери вклучени во процесот на истражување. Податоците нема да бидат достапни или користени од надворешни лица што не учествувале во процесот на истражување.