Целокупното истражување е поддржано и спроведено од Министерството за образование и наука и Европската тренинг фондација.