Rezultatet e hulumtimit do të publikohen në këtë ueb faqe menjëherë pas kompletimit dhe analizës së të dhënave. Rezultatet e përgjithshme do të jenë të qasshme për çdo vizitor të interesuar të ueb faqes.