Të dhënat personale të çdo pjesëmarrësi në trejser studimin janë sekrete dhe do të trajtohen me diskrecion maksimal. Rezultatet përfundimtare nga hulumtimi do të publikohen në mënyrë në të cilën nuk do të mund të dallohet asnjë individ që ka marrë pjesë në të njëjtin.