Të dhënat ekskluzivisht do të shfrytëzohen nga Ministria e arsimit dhe e shkencës, Fondacioni Evropian për trajnim dhe partnerët e tjerë të përfshirë në hulumtimin. Të dhënat nuk do të jenë të qasshme ose nuk do të shfrytëzohen nga persona të jashtëm që nuk kanë marrë pjesë në procesin e hulumtimit.