Trejser studimi i Maqedonisë fokusohet vetëm në një grup të nxënësve/studentëve të kryer. Fokusi është i vënë mbi një grupi mjaft homogjen  të nxënësve/studentëve të cilët e kanë kryer arsimimin në të njëjtën kohë (gjenerata ose grupi i maturantëve/të diplomuarve). Grupi i këtillë emërtohet kohortë, si për shembull gjenerata e vitit 2014, maturantë/të diplomuar në vitin 2014/2015.

Trejser studimi i Maqedonisë i përfshin në të njëjtën kohë nxënësit që kanë kryer në arsimin e mesëm profesional dhe studentët nga institucionet e arsimit të lartë.